JM does not take responsibility for the translation

Lågenergihus

Bättre isolerade väggar och energieffektivare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är Borätt-standard i Sverige sedan 2008. De första projekten stod klara för inflyttning under hösten 2009.

All projektering av bostäder som Borätt initierat i Sverige sedan 2008 har skett utifrån Borätts koncept för lågenergihus. Lågenergihus är hus som väsentligt underskrider myndigheternas gällande krav för energibehov under driftskedet. Vi har energieffektivt klimatskal (väggar, fönster, tak och golv) och genomtänkta installationslösningar, bland annat återvinning av värmen i frånluften och individuell mätning av varmvatten.

Vi bedriver en kontinuerlig produktutveckling, under 2011 höjde vi prestandan ytterligare med bland annat energieffektivare fönster i flerbostadshus (Uw-värde 0,9 W/kvmK) samt väderprognosstyrning på uppvärmningen. Väderprognosstyrning innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi.

De projekt med flerbostadshus som vi från våren 2011 startade har en energianvändning på 40–70 kWh/kvm och år. Kravet i Boverkets Byggregler, för närvarande 90 kWh uppmätt energianvändning per kvadratmeter och år exklusive hushållsel, uppfylls alltså med god marginal.

Dessa åtgärder innebär kapade uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp. Att bostaden dessutom är byggd för att underlätta en grönare vardag – med bland annat energisnåla vitvaror, vattensnåla installationer och utrymmen för källsortering – gör ju inte saken sämre.

Jämför bostäder