JM does not take responsibility for the translation

Bli VIP-kund

För 200 kr per år blir du VIP-kund och får förhandsinformation med erbjudande om förtur till Borätts och JMs planerade bostäder innan de släpps till allmän säljstart.

Alla kan bli VIP-kunder, men är du under 18 år måste du ha målsmans godkännande. 

När du har skapat ditt konto (fyll i formuläret nedan) får du välja om du vill betala din årsavgift via Swish, kort eller PlusGiro. 

Jag vill veta mer om VIP

Fyll i dina kontaktuppgifter
* Obligatoriska uppgifter

Villkor för VIP-kunder

Medlemskap
Alla kan bli VIP-kund hos JM och dotterbolaget Borätt, oavsett ålder. Personer under 18 år måste dock ha målsmans godkännande. Du blir VIP-kund när avgiften är betald. Ditt registreringsdatum sätts till den dag du anmält dig.

Årsavgift
Årsavgiften för VIP-kunder är 200 kr. Avgiften aviseras och ska betalas en gång per år räknat från den dag du anmält dig.

Swish-betalning
Borätt/JM erbjuder betalning av årsavgiften genom Swish. Årsavgiften dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. För att betala med Swish behöver du appen Swish och Mobilt BankID installerade på din telefon. Swish är en mobil betaltjänst som är utvecklad för att erbjuda enkla, snabba och säkra betalningar. Tillsammans äger flera stora svenska banker Getswish AB som utvecklar tjänsten. Läs mer om Swish och hur din personliga information hanteras.

Betalning via PlusGiro
Vi erbjuder utskick av betalningsinformation till din e-postadress. Betalning erläggs till JM/Borätts PlusGiro-konto med angivande av OCR-nummer och sker via uppdrag till din bank. Sista betalningsdag är normalt sett satt till senast 30 dagar efter att du registrerat dig som VIP-kund.

'Mina sidor' på webben

Som VIP-kund har du tillgång till Mina sidor på Borätt och Mina sidor på JM. Du anmäler själv ditt önskemål om förtur till aktuella projekt via dessa sidor.

Förtur till Borätts och JMs bostäder
Som VIP-kund erbjuds du att få göra en köpanmälan till Borätts och JMs bostäder innan de släpps till allmän försäljning. Möjligheten att göra köpanmälan omfattar även VIP-kundens make/maka, registrerad partner eller sambo samt hemmaboende barn eller egna barn boende hos annan förälder. När det blir aktuellt att köpa en bostad måste du ange personnumret på den som är registrerad VIP-kund.

Vid en skilsmässa/separation kan den som inte tidigare varit registrerad VIP-kund få samma registreringsdatum som partnern/föräldern, om så önskas. För att utnyttja denna möjlighet måste du själv kontakta kundtjänst.

Digital information
Borätt/JM skickar löpande information om projekt som är aktuella för VIP-försäljning.

Du som är VIP-kund ansvarar själv för att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och att meddelanden inte hindras från att nå fram på grund av brandväggar, spamfilter eller liknande system. Borätt/JM har inte möjlighet att kontrollera att informationen når fram eller att skicka påminnelser.

VIP-försäljning
11 gånger per år skickar vi ut erbjudande om vilka projekt som är aktuella för VIP-försäljning. När VIP-försäljningen för ett bostadsprojekt startar går du in på Mina sidor och gör en köpanmälan på de bostäder du är intresserad av.

Du har 15 dagar på dig att göra din köpanmälan från och med den dagen VIP-försäljningen påbörjas. Köpanmälan förbinder inte till köp och det spelar ingen roll när du gör din köpanmälan under perioden, bostäderna fördelas efter ditt registreringsdatum som VIP-kund.

Under dessa 15 dagar kommer du som VIP-kund kunna ta del av fakta, planritningar samt priser på projektets webbsida. Dessutom har du möjlighet att anmäla dig till VIP-visning av de projekt du är intresserad. På VIP-visningen får du som VIP-kund mer information och kan ställa dina frågor direkt till mäklaren och projektgruppen. Du anmäler dig till VIP-visning på Mina sidor.

När tiden för köpanmälan löpt ut bearbetar vi alla val av bostäder som du och andra VIP-kunder gjort. De VIP-kunder som har tidigast registreringsdatum bearbetas först. När du blir kontaktad av mäklaren kommer du erbjudas välja bostad utifrån den köpanmälan du tidigare gjort beroende på vilka av dina val som är lediga.

För att kunna fullfölja förtursprocessen krävs det att du är anträffbar tiden efter sista svarsdatum. När vi försökt få kontakt med dig i 1 dag via dina registrerade kontaktuppgifter, men inte lyckats, förlorar du dina möjligheter till förtur. Läs mer om boknings- och köpprocessen.

Undantag
De allra flesta av Borätts/JMs bostäder fördelas enligt ovanstående principer innan de erbjuds till allmän försäljning. Det förekommer dock undantag, exempelvis följande.

Kommuner eller andra affärspartners förbehåller sig ibland rätten att anvisa en viss del av bostäderna i ett bostadsområde. Som huvudregel får en kund endast ha en pågående bostadsaffär åt gången med JM/Borätt och aktuella bostadsrättsföreningar. Det innebär att ett nytt köp inte får göras förrän en tidigare bokning har avslutats eller affären har fullföljts i sin helhet genom ett tillträde och full betalning skett.JM/Borätt och aktuella bostadsrättsföreningar gör även en övergripande bedömning av dels kunders möjligheter att fullfölja en bokning/affär dels förutsättningarna för att parterna ska kunna uppnå ett framgångsrikt samarbete inom ramen för ett ingånget avtal. Ibland medför dessa bedömningar att kunder nekas att teckna boknings-, förhands- upplåtelse- eller köpeavtal.

Av bland annat ovan nämnda skäl förbehåller sig Borätt/JM, och aktuella bostadsrättsföreningar, rätten att fördela bostäder efter andra principer än vad som ovan angetts samt att neka någon att teckna ett boknings-, förhands- upplåtelse- eller köpeavtal rörande en viss bostad.

Uppsägning av medlemskap
Om du själv önskar att avsluta ditt medlemskap ska en uppsägning skickas till Borätt/JM. Uppsägningen med ditt namn och dina personuppgifter skickas till kundtjanst.bostad@boratt.se. Erlagd årsavgift återbetalas inte (förutom vid utnyttjande av ångerrätt enligt nedan). En VIP-kund avregistreras automatiskt om årsavgiften inte betalats inom utsatt tid. Uppsägning/avregistrering medför att tidigare registreringstid är förbrukad och upphör att gälla. Om du efter uppsägning/avregistrering önskar återinträda som medlem erhåller du istället en ny registreringstid baserad på tidpunkten för din nya anmälan.

Tidigare registreringstid kan bara återfås i undantagsfall förutsatt att det föreligger särskilda skäl. JM/Borätt förbehåller sig fri prövningsrätt av de skäl som eventuellt kommer att anges.

Ångerrätt
När du registrerat dig som VIP-medlem för första gången, eller när du valt att återinträda som VIP-medlem, har du rätt att inom 14 dagar från din anmälan (ditt registreringsdatum) ångra dig och frånträda ditt medlemskap. Något skäl behöver inte anges.

Vill du använda din ångerrätt ska du till Borätt/JM skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra dig och frånträda medlemskapet. Detta görs enklast via e-post till kundtjanst.bostad@boratt.se

Du kan också fylla i och skicka in Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätten. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål och på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

Observera: För att kunna utöva din ångerrätt måste du sända oss ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut, det vill säga inom 14 dagar från det att du gjort din anmälan.

Verkan av utövad ångerrätt: Om du väljer att använda din ångerrätt kommer vi att avregistrera dig som VIP-kund och om du har hunnit betala den första årsavgiften så kommer vi att återbetala den till dig. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Uteslutning
Borätt förbehåller sig rätten att utesluta någon som VIP-kund om exempelvis tidigare avtalsförhållanden med VIP-kund medfört att JM/Borätt, och/eller aktuella bostadsrättsföreningar lidit skada eller om JM/Borätt gör bedömningen att det inte finns förutsättningar för att parterna ska kunna uppnå ett framgångsrikt samarbete inom ramen för framtida boknings-, förhands- upplåtelse- eller köpeavtal.

Information om behandling av personuppgifter

JM AB, org.nr 556045-2103 och Borätt AB, org.nr 556257-9275 ("vi", "oss" och "vår"), med postadress, 169 82 STOCKHOLM, är tillsammans personuppgifts-ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter:

  • fullgöra och administrera ingående, överlåtelse eller upphörande av avtal avseende VIP-kundsmedlemskap hos oss.

För att kunna uppfylla ovannämnda ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • erbjuda och informera om bostadsprojektet från JM-koncernen löpande och tillsvidare, via brev, sms eller epostutskick.
  • ge dig åtkomst till medlemsskyddade sidor på jm.se
  • möjliggöra statistik, marknads- och kundanalyser
  • administrera betalning av årsavgift

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckeri/distributör, anlitad fastighetsmäklare och kundanalysföretag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. Vid upphörande av avtalet rörande VIP-medlemskap raderas personuppgifterna senast inom 11 år efter avtalets upphörande.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår kundtjänst per telefon 020-57 00 57 eller e-post kundtjanst.bostad@boratt.se.

Borätt förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.

Villkoren gäller fr.o.m. 2018-05-21

Klicka här för att läsa hela texten
  • OBS! Som VIP-kund får du information om projekt som är aktuella för VIP-försäljning oavsett om du valt nyhetsbrev eller ej enligt ovan.

Jämför bostäder